توضیحات

فصلی نو در حمایت از زیست بوم فناوری های نوین عمرانی /چالش ها و راهکارها

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری معاونت شهری شهرداری اصفهان و فضای کار اشتراکی مکعب برگزار می کند.

لینک ثبت نام

https://cubesh.ir/tech5